mouse code

توفقط لیلی باش
تاريخ : پنجشنبه دوم خرداد 1392 | 11:27 | نویسنده : hadi

ازحال منه خسته چه دانی

من همرنگ غصه های بی رنگم

خبری ازیارما بیار

 خبری بیار که بسی دلتنگم


((هادی))        ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دهم اسفند 1391 | 11:29 | نویسنده : hadi

درخیالم نمی گنجدیادتو

کوچکترازآنم که کنم وصف تو

توازآسمان بی کرانی

منکه نمی رسددستم به توخودت می دانی

گاهی ازکوچه ی دلتنگی مابگذر

چشمهایم عاشق توست فقط آهسته تربگذر

دل غم دیده ی من به همین خوش هست

ازدوردیدنت مایه آرامش من هست

منکه درخلوت خودفقط اسیرخیالتم

هرجای دنیاهم که باشی بازمن به یادتم

هرچقدرقلم می نویسدبازحرف دارد دلم

چه کنم محتاج عشقتم بیاروشنی ده به دلم

                                                                                                                 ((هادی))تاريخ : پنجشنبه دهم اسفند 1391 | 11:21 | نویسنده : hadi

هنوزم شب هابه یادت بارانیم

کسی خبرنداردازگریه های پنهانیم

من ازعشق تودراین قفس اسیرم

توشاهزادهی قلبمی درزندگی خیالیم

یادت نمی رودازدلم دست خودم نیست

خیالت هست روشنگرشب های ظلمانیم

عقربه های ساعت هرلحظه مرامی سوزاند

نبودنت رامی کشد به رخ تنهاییم

توکه ازحال من خبرنداری ای عزیز

نمی دانی که من بی تودرچه حالیم

وسعت تنهایی من سربه فلک کشیده

انگشت نمای شهرشده ام بااین همه رسواییم

هرچه شودتودردلم زنده می مانی

توبامن هستی تاروزخاک سپاریم

                                                                                                                        َ((هادی))تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391 | 10:49 | نویسنده : hadi

ای امام زمانم وقت آن است که بیایی

ماراازاین دنیاوخفت هایش برهانی

جمعه هادرپی هم میگذرندوامیدی نیست

ازتووروی زیبایت خبری نیست

همه غرق دنیاوگناه وشهوت هااند

دردل هاخبری ازعشق تو نیست

ای مهدی ام همه به ظاهرمشتاق تواند

هرجمعه همه پی عشق وحال خوداند

ای مهدی ام دراین سالها چه کشیده ای

ازمن وشیعه هایت چه ها دیده ای

دلت خون هست ازما می دانم

هرروزبعدنمازم تورامی خوانم

شایدیادتودرمن اثرکند

منه آلوده به گناه راهدایت کند

هرجمعه دل غریبانه اب میلرزد می دانم

برای رهایی بنده هایت چشمهایت می گرید می دانم

این ماییم که درحسرت لذت دنیاییم

ازمهدی یمان بی خبروفکرمهمانی فرداییم

یارب هرچه کشیده ایم بس هست

 هرچه گناه کرده ایم بس هست

هرچه توبه شکسته ایم بس هست

دیگررسیده ایم به بن بست...راهی نیست

بجز آمدن مهدی دردمارادرمانی نیست

خدایادرانتظاریم لطفت راکامل کن

درظهورمهدی ات تعجیل کن                        ((هادی))                         تاريخ : شنبه بیست و یکم بهمن 1391 | 12:51 | نویسنده : hadi

نکنه بری سفرومن وجابذاری

میونه غم وغصه هامنوتنهابذاری

نکنه دلت هوای عشق جدیدکنه

دلتوازم بگیره منوبی نصیب کنه

نکنه وقتی که نیستم چشات همش بچرخه

خیالت ازم دوربشه بره باغریبه هابگرده

نکنه یکی بیادازم قشنگترباشه

دلتوبهش بدی به جای من باهات باشه

نکنه منم واست یه جری تکراری بشم

توروخدابگو هرچی میخوای همون میشم

نکنه ازگلایه هام خسته شدی

نکنه به کس دیگه وابسته شدی

ایناهمش فکروخیاله که هرعاشقی داره

خداروچه دیدی شایداونم دوسم داره

                                                                                                                   ((هادی))تاريخ : شنبه بیست و یکم بهمن 1391 | 12:28 | نویسنده : hadi

چندشبی هست که بی خیالت شده ام

بی خیال تووروزگارت شده ام

بگذارمن بارفتنت تک وتنهابشوم

من باآمدنت تک وتنهاشده ام

امابعدازاین درحسرت من بمان

چون من بایارجدیدهمسفرشده ام

پشت سرم هرچه می خواهی بگو

چون من تازگی ها خیلی نامردترشده ام

شکستن دلهاهم صفایی داشت ونمی دانستم

احساسم مرده است ودلسنگ ترشده ام

توبه فکرخودت باش ای یارقدیمی

من بایارجدیدخوشبخت ترشده ام

                                        ((َهادی))تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 | 12:33 | نویسنده : hadi

شعرهایم همه ارزانی تو

دل بی قرارم شیدایی تو

تنهاداراییم یک جان ناقابل هست

آن هم لحظه به لحظه قربانی تو

مرا ازدفتر زندگیت خط نزن

وجودم پراست ازنگاه تو

احساس عجیبی هست درمن

احساس ازدست دادن تو

من دگررسیده ام به دوراهی

یک طرف پرازحسرت وآه یک طرف تو

من جزتوهیچ انتخابی ندارم

یامی میرم یا آخرش می رسم به تو

                                                                                                                   ((هادی))تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 | 12:9 | نویسنده : hadi

چه مهمان عزیزی دارم درخانه

یارآمده است ومن شده ام برایش پروانه

دلم چه شادهست وهیج غم ندارم

دلدارکنارم هست وبسی خوشحالم

چشمان قشنگش دیوانه ام کرده

من که می نخوردم ای جنین مستانه ام کرده

چه خوش هست لحظه های باتوبودن

جداازهمه وبی خیال هرکس بودن

عاشق بوسه ام وبوسه بارانت می کنم

هرچه دارم خاک زیر پایت میکنم

امروز بی خیال واجبات ومعنویات وهرچه هست

چون آغوش توبهتراز صد بهشت هست

                                                                                                       ((هادی))تاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن 1391 | 12:58 | نویسنده : hadi

رفتی وندانستی با من چه کردی

عشقم رامیان غریبه هاگم کردی

زندگیم مثل خزان پاییزشد

غم های دوریت دردل لبریزشد

بازآی به سوی من درانتظارتم

بازآی محتاج دستان گرمتم

من توراهرروز ازخداتمنا میکنم

برای برگشتنت هی خداخدامیکنم

امادعاهایم دیگراثرندارد

کسی ازدل آواری من خبر ندارد

هرروزمیشکنم درلابه لای وجودم

درحیرت مانده ام که چراعاشق توبودم

توکه ازاحساس وعاطفه چیزی نداری

توکه بجزشکستن دل کاری نداری

اماآسیاب به نوبت می گردد

غم بعدازمن دنبال تومی گردد

هرکجاباشی روزی خواهی شکست

روزی دلت بین مردم می گردددست به دست

ومی سوزدغروری که دردرون توهست

تاآن زمان که بنوشی از  زهر تلخ شکست

این تاوان عشق من بودکه دادی ازدست

                                                                                                                                                  ((هادی))تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم دی 1391 | 11:51 | نویسنده : hadi

شایداین شعر.شعرآخرم باشد

شایدامشب بدون تو!شب آخرم باشد

من مانده ام تنهاباکوله باری ازغم

تورفتی وخداپشت وپناهت باشد

دلم زخمی است ازدردفراقت

شایددیدن تومرحمش باشد

اماتورفتی وشکستنم راحت بود

شایداحساسم توی دستت بازیچه باشد

خیلی دلگیرم ازتونامرد

پشتت آه ندارم.خوشبختی ها مال توباشد

خودکارهم نای نوشتن ندارد

شاید آن هم دلش گرفته باشد

امشب تاصبح برایت دعا می خوانم

این هم آخرین هدیه ی من برای توباشد

قول بده مواظب خودت خواهی ماند

شایداین آخرین درخواست من ازتوباشد

چون دگر من سپیده دم نیستم

شاید این تیغ راه نجاتم باشد

                                                                                                                                                                       ((ص.هادی))تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم دی 1391 | 11:31 | نویسنده : hadi

شب است ویک شیشه شراب همدمم

نازنینم رفته است وپرازدردوغمم

آنقدرمی نوشم تاسحرمست مست شوم

فارغ ازدنیاوهرچه درآن هست شوم

آنقدربنوشم که شوم رسوای رسوا

مستی چه عالمی دارد ای خدا

یارکه ازدوری ماباک نداشت

ازشکستن قلب بلوری ما پروا نداشت

اما.ازامشب دگرمن غم نخواهم داشت

ازامشب به جزشیشه شراب یارنخواهم داشت

چه شبی است ای شراب .من وتومال همیم

توچه خوش رنگی.من وتومست همیم

ای یارتوکه رفتی راهت بی خطرباشد

من باشراب خوشم.کاش اودگربی وفانباشد

                                                                                                                                              ((ص.هادی))تاريخ : شنبه شانزدهم دی 1391 | 11:6 | نویسنده : hadi

قلم دردستم می نویسم ازهرغم

توساکت باش ومن کلمات رومی دوزم بهم

کلماتی که دراوج حقیقت هستن

میرم به سوی درهایی که به رویم قفل هستن

قفل هارامیشکنم بادست های خسته م

پشت در روبروی من دشمناهستن

که برای پیشرفتم راه رابستن

منم به هرطریق دنبال هدف هستم

من میرم جلو بادست های خالی

توهم پشتم هستی یافکرفراری

نترس پسرماباهمیم

درد زیاده ودشمن درکمین

اگه به فکرهم نباشیم می بازیم فقط همین؟

ماکه ازهرطرف ضربه خوردیم

نترس اگه خوب بجنگی ایندفعه بازی رومابردیم

                                                                                                    ((ص.هادی))تاريخ : شنبه شانزدهم دی 1391 | 10:51 | نویسنده : hadi

دلت راورق بزن دریک صفحه ماندن خوب نیست

سکوت نکن حرفت رابزن خاموش ماندن کارمردنیست

زیرظلم رفتی. قانون هابه توتحمیل شده.برایت عادت نیست

تاکی بایدحق ماخورده شود؟این دیگرانصاف نیست

زیرستم ها له شده ایم.پیشرفتی درما نیست

رفیق دستت رابه من بده کسی به فکرمانیست

رفیق دستت رابده نترس!خیانت درمرام مانیست

ماازفریادهای پایین شهریم

ماازخورشیدهای پشت ابریم

ماازجوان های پردردیم

رفیق فریادبزن صدایت راقایم نکن

جشم هایت راباز کن خودراازحقایق غافل نکن

رفیق چشمهایت رابازکن...جشمهایت رابازکن

                                                                                                   ((ص.هادی))                                   تاريخ : چهارشنبه ششم دی 1391 | 11:8 | نویسنده : hadi

صبح شدومن همچنان بیدارم

 

زانوی غم بغل گرفته ومنتظریارم

 

یاری که خواست من درعشق ببازم

 

رفت وتنهایی راچشاندبه کامم

 

هرلحظه می آیدخاطرت به یادم

 

می آیدوآتش می زندبه رویایم

 

تواینجانیستی ولی بویت هست دراتاقم

 

بازهرلحظه قدم میزنی درآرزوهایم

 

آرزوهایم به سوی توست ای زیبانگارم

 

نمی دانی که من بی توچه بی کس وکارم

 

                                                         ((ص.هادی))تاريخ : چهارشنبه ششم دی 1391 | 10:57 | نویسنده : hadi

چه احساس قشنگی هست وصال تو

 

قلبم همیشه جایگاه دل زیبای تو

 

فرشته هاهم سربه زیرندمقابل چشمان تو

 

چه زیبا هست رنگ تارموهای تو

 

انگارخداتورانقاشی کرده

 

منم که همیشه درارزوی تو

 

توازنفس خدادمیده شده ای

 

منم محتاجم به نفس های تو

 

وصف زیبایی تودرشعرنمی گنجد

 

مانده ام عاجزدروصف زیبایی تو

 

 

                                         ((ص.هادی))تاريخ : چهارشنبه ششم دی 1391 | 10:47 | نویسنده : hadi

امروزروز تولدمه چه عالیه

 

                   جلوم یه کیک و یه اتاق خالیه

 

هدیه ی توبرای من یه عمرتنها ییه       

               

                    باتوبودن هم فقط یه حس خیالیه

 

امروزقلبم چه طوفانیه

 

                     توراکم داشتن نمی دانی چه حالیه

 

دلم زیرپاافتاده مثل قالیه

 

                       برگشتن توهم برای من رویاییه

 

 

((ص.هادی))تاريخ : سه شنبه پنجم دی 1391 | 14:10 | نویسنده : hadi

 کوله بارم رابسته ام برای رفتن                                               

برای دورشدن وازتودل بریدن

این انتخاب من هست بین تنهایی وعشق

بین آزادی و دراسارت ماندن

توازمن چه میدانی بجز....

یه گوشه نشستن و به انتظار ماندن

تومراشبهابیکاردیده بودی؟نه

کارم این بودبرای خوشبختیت دعا خواندن

توبرایم چه کارکردی؟

بجزاینکه مرامثل مرده نشان دادن

من ازاین کارهادلگیرنیستم

من عاشقتم دنباله بهانه نیستم

وفایت باجفایت برایم فرق یندارد

من تورا می خواهم..اینکه دگراما ندارد

من میرم تاتوراحت بمانی

شایداینطوقدرم رابهتر بدانی

                                                   ((ص.هادی))تاريخ : شنبه هجدهم آذر 1391 | 17:3 | نویسنده : hadi
یادش بخیر وقتی که نگاهم درنگاهت بود                                                                                  دل پرمهرت هوادارقلبم بود                                                                                                 یادش بخیروقتی که دستانت توی دستم بود                                                                             احساست هم قدم احساسم بود                                                                                            یادش بخیرحرفهای درگوشیمان                                                                                               یادش بخیر بوسه های پنهانیمان                                                                                      یادش بخیر کلبه ی رویاییمان                                                                                           اماحیف...رفتی ومن درخاطرات مردم                                                                                      بال وپرم ریخت وبرزمین خوردم                                                                                                 قلبم شکست تا اخرعمرخون دل خوردم                                                                  بگذریم!درست هست که از من بریدی ولی...                                                                           تواگرخوشبخت بشی برایم کافیست                                                                                                                                                                                                             ((ص.هادی))


تاريخ : شنبه هجدهم آذر 1391 | 16:49 | نویسنده : hadi

کاش بتوانم دوباره دستانت رابگیرم                                                                                       زیرسایه ات اشکهایم رابریزم                                                                                                    کاش قدرلحظه های باتوبودن را میدانستم                                                                                       کاش تاابدمال من ماندن راازت میخواستم                                                                                    کاش ثانیه ها هم قابل برگشت بود                                                                                            کاش دوباره چشمان قشنگت به سوی من بود                                                                                کاش من دیوانه کمی عاقل بودم                                                                                                 کاش کمی لایق عشق زیبای توبودم                                                                                                                                                         ((ص.هادی))تاريخ : شنبه هجدهم آذر 1391 | 13:26 | نویسنده : hadi
منکه هرلحظه شکستم در انتظاردیدنت                                                                                       انتظاربه سرنمیرسد که بازببینمت                                                                                             توبادلم باش که خاطرخواه توهست                                                                                        ازاین همه زیبایی ها فقط گرفتارتوهست                                                                                  امیددیدنت به من شوق پروازداده                                                                                        مقصدپروازمن به سوی چشمان توهست                                                                                                                                                  ((ص.هادی))


تاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 | 15:56 | نویسنده : hadi
ومن بازمات ومبهوت درکنج اتاق نشسته ام      دلم گرفته است نمیدانی بی توچقدشکسته ام       گذرهر لحظه مرا ویرانتر میکند                         بی توماندن رابرایم نمایانترمیکند                                وجودم ازدوریت ذره ذره اب شد                      دلم شکست وهمرنگ خاک شد                                امابازهرشب ازعشقت ذوق میکنم                 هرشب رابه امید دیدنت صبح میکنم                                                                                                                                                  ((ص.هادی))


تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 | 9:10 | نویسنده : hadi

شرع شعرم باز به یادت

دلم همواره تنگ نگاهت

روزهایم سخت وغمگینند

لحظه های زندگی همیشه به کامت

نگاهت رانگیرازمن نازنین

وجودم فدای چشمان سیاهت

هیچوقت ازانتظارت خسته نمیشوم

دلم خوش هست فقط به وفایت

((ص.هادی))تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 | 9:2 | نویسنده : hadi
دلم شکست...شکسته های قلبم فدای تو                                                                                    بازمراصدابزن!بازمی افتم به پای تو                                                                                           من ازشکستن غرورباکی ندارم                                                                                                مقصدم تویی چوندگرراهی ندارم                                                                                    هرچقدرخواهی مراازخودبران                                                                                                     تودردل هستی..تورابیرونکردن نتوان                                                                                        عزیز!برگردبه اشیانه ات                                                                                                             کسی مثل من نیست دیوانه ات                                                                                                                                                                                   ((ص.هادی))تاريخ : پنجشنبه دوم آذر 1391 | 15:4 | نویسنده : hadi
  ان اینه ی عشقی که شکستی مال من بود     ان دلی که زیرپاله کردی مال من بود                         من قلبم راباهمه چیزم به تو دادم                  ان دلی به غریبه دادی مال من بود                               همه ازجوروجفایت خسته بشدند                ان دلی که عاشقت ماندوخسته نشد مال من بود                  قطره های باران زنده میکند گل پژمرده را                 گلم اشکهایی که به زیرپایت ریخت مال من بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ((ص.هادی))                                                                                                                                              تاريخ : دوشنبه بیست و نهم آبان 1391 | 10:46 | نویسنده : hadi
سوختن به هیزم دوست چه صفایی دارد      خیالت اینجاست!اتاقم چه حالوهوایی دارد                                                  بودنت برایم امیدزندگیست نازنینم              نبودنت مثل سوز زمستان چه سرمایی دارد                                                 کاش دلت همیشه خانه ی من بود             واقعا که!دلم ازت چه انتظاری دارد                                                       هادی گربسوزی درغم هجران غمی نیست      اتش یاردردل چه سوزوگدازی دارد                                                                                                                                               ((ص.هادی))       تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391 | 12:57 | نویسنده : hadi

بی تومن دلگیرم ازهرلحظه زنده ماندن      هرلحظه کنارعکست بی صدامات ماندن                             به دلم بودکه دگرمال منی هرلحظه          چه بدانم که قسمتم بودازتوجداماندن                                     من که دگرنای هیچ کاری ندارم          کارم این باشد هرثانیه به انتظارت ماندن

((ص.هادی))                                               تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آبان 1391 | 11:25 | نویسنده : hadi
بازخاطراتت ازگوشه ی قلبم گذرکرد                                                                                                  مرابردبه رویاهاولی بازتنهارهاکرد                                                                                                      من ازتنهایهانمیترسم هرگز                                                                                                            شکایتم این هست چراتورا ازمن جداکرد


 • دانلود فیلم
 • دانلود نرم افزار
 • قالب وبلاگ
 • وبلاگ استت

  | وبلاگ

  پیج رنک سایت شما

  پیج رنک

  پیچک

  > hadi 

  Top Blog
  مسابقه وبلاگ برتر ماه

  hadi

  آپلود عكس

  آپلود عكس